Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Skoledagsorganisering

2019-04-11

Saken om skoledagsorgansiering ble på nytt lagt frem til politisk behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur mandag 08.04.2019.
I samme møte, ble det lagt frem en sak om endring av SFO vedtekter.

Klikk her for å lese møteprotokollen

Redusert foreldrebetaling

2019-04-11

Innfrir du retten til redusert foreldrebetaling og / eller 20 timer gratis kjernetid, så må du sende en søknad til oss innen 1. mai.

Les mer her om reglene. (Prøv gjerne regneeksemplet som beregner prisen for deg.) 

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 08.04.2019

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 08.04.2019, så kan du lese disse ved å klikke her

Voksnes rett til grunnskoleopplæring

2019-04-01

Sigdal kommune minner at om søknadsfrist for opplæring for voksne som har behov for å holde ved lag grunnleggende dugleik er 1.mai. 

 Klikk her for søknadsskjema

Søknadsfrist SFO skoleåret 2019/2020

2019-03-25

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 01. april.

Søknadsskjemaet ligger nå digitalt.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 13.03.2019

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 13.03.2019, så kan du lese disse ved å klikke her

Skoleskyss skoleåret 2019/2020

2019-03-01
skoleskyss_150x61

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever har ikke krav på dør til dør transport, men må selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje.

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Se retningslinjer

Høring i forbindelse med skoledagsorganisering

2019-02-27

Her ligger høringsnotatet i forbindelse med skoledagsorganiseringen i Sigdal kommune.

Vedlagt følger også følgebrev.

Alle innspill sendes digitalt til Sigdal kommune og høringsfristen er satt til 18.03.2019.

En evt. endring i skoledagsorganiseringen fra skoleåret 2019/2020 vil resultere i endret SFO tilbud, noe som igjen vil kreve oppdatering av vedtektene for SFO. Det vil derfor i tilknytning til denne høringen også legges frem et forslag til revisjon av dagens SFO vedtekter.

Ny søknadsfrist for barnehageplass

2019-01-25

Vi forlenger fristen for å søke barnehageplass, barnehageåret 2019/2020 til 08.02.2019
Søknadsskjema finner du i skjemabanken.

 

 

Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2019.

2019-01-04
Penger[1]_149x151

Satsene for Kulturskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I Kommunestyre den 13.12.2018 ble de nye satsene for Kulturskolen vedtatt.  

Den nye satsen for Kulturskolen er kr 1315,- pr. barn pr. semester.
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon