Skoleskyss skoleåret 2019/2020 - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Skoleskyss skoleåret 2019/2020

skoleskyss_150x61

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever har ikke krav på dør til dør transport, men må selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje.

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Se retningslinjer

Søknadsfristen er 1. april for:

  • Elever som må benytte drosje pga. manglende busstilbud
  • Elever som må benytte drosje pga. nedsatt funksjonsevne,
  • Elever der foresatte må sørge for skoleskyssen selv
  • Elever med delt bosted og som oppfyller distansekravet
  • Elever som ikke oppfyller rett til skyss på grunn av avstand, men som opplever skoleveien særlig utfordrende.
  • Elever som har rett til skyss på grunn av avstand, men som opplever deler av skoleveien som særlig utfordrende hele eller deler av året.

Søknadsskjemaer for de med rett til ordinær skyss finner du i skjemabanken.
Søknadsskjemaer i forbindelse med farlig skolevei finner du her

PS. Oppfyller du rett til skyss på grunn av avstand, men mener at deler av skoleveien er særlig utfordrende, må du sende en søknad med begrunnelse til elevens skole. Skolen vil da vidersende søknaden til Brakar AS som har ansvaret for denne type skyss. Du kan gjerne bruke søknadsskjemaet som Sigdal kommune har utarbeidet.

Elever som ikke trenger å søke om skoleskyss, skoleåret 2019/2020:

Elever som allerede har vedtak om skoleskyss på grunn av farlig skolevei for skoleåret
Elever som har rett til skyss på grunn av avstand og som kan kjøre med Nettbuss til og fra hjem/skole