SFO - Skolefritidsordningen - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

SFO - Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen (SFO) er forankret i Opplæringslovens §13-7
og er for barn i 1. til 4. klasse. Ordningen skal legge til rette for omsorg og trygt tilsyn, måltid, lekselesing og aktiviteter.
 

SFO i Sigdal

Sigdal Kommune er pålagt å gi tilbud om SFO i skoleåret, det vil si 38 uker. Sigdal kommune gir imidlertid også tilbud om SFO i skolens ferier og fridager. I skolens ferier/fridager er det bindende påmelding til tilbudet. SFO er stengt i juli måned.

I SIgdal gis det tilbud om SFO ved Eggedal-, Prestfoss- og Nerstad skole før/etter skoletid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, samt hel dag onsdag,under forutsetning av at det er minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket. Hver økt (morgen, ettermiddag og hele skolefrie dager) som har færre enn 5 barn påmeldt, vil ikke inngå i SFO tilbudet det påfølgende året. Ved færre barn påmeldt, vil tilbudet gis ved en av de andre SFO tilbudene i kommunen evt. at man administrativt søker et samarbeid med nærmeste barnehage.

Det gis tilbud om hel plass på inntil 28 timer pr uke eller halv plass inntil 14 timer pr. uke, og det betales for 11 måneder.

 

 

Saksgang

Frist for å søke SFO er 01. april. Søknadsskjema finner du her.

NB: Åpningstidene på SFO kan variere fra skole til skole, men vi har laget et standardskjema som alle kan bruke.
 

Satser

Satser for foreldrebetaling 
Det kan søkes om redusert foreldrebetaling/friplass dersom barnet/barn er bosatt i Sigdal. Det gis friplass når husstandens brutto inntekt er under 3G, folketrygdens grunnbeløp.
Utfyllende informasjon finner du i reviderte vedtekter for SFO av 09.04.2015

Oppsigelse av plass eller endring av plass:

Endringsskjema/oppsigelse av SFO plass.

Regelverk for SFO - UDIR

UDIR har opprettet en egen ressursside for SFO.
Ønsker du å sette deg litt mer inn i regelverket, klikk her

Den gode dagen i SFO

Kvalitetsplan for SFO

Telefon nr. til SFO på den enkelte skole

Eggedal skole/SFO:        32 71 14 60 / 94 16 59 41
Prestfoss skole/SFO:      32 71 19 90 / 32 71 19 98
Nerstad skole/SFO:        32 71 14 58 / 93 60 05 42