Voksenopplæring - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Voksenopplæring

Jf. Opplæringsloven §4A-1 har : ”dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til videregåande opplæring etter §3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.”

Dersom du er interessert i nærmere orientering om tilbudet om grunnskole for voksne, kan du ta kontakt med Sigdal kommune v/oppvekstetaten.

Voksenopplæringen i Sigdal tilbyr :

  • Grunnopplæring for voksne gis på forespørsel i fagene matematikk, norsk/norsk som andrespråk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og religion, livssyn og etikk (RLE).

Undervisningen er gratis, og du velger selv om du vil ta flere fag, et helt fag eller deler av et fag. Du må ikke gå opp til eksamen hvis du ikke ønsker det. Opplæringen er tilrettelagt for voksne, og vil så langt det mulig bli tilpasset den enkeltes behov også når det gjelder tid og sted.

Opplæring for voksne som har behov for å holde ved lag grunnleggende dugleik kan søke om voksenopplæring. Søknadsfrist er 1.mai. Denne opplæringen gis i Sigdal kommune. Før det søkes om ressurser, må det sendes en henvisning til PPT som på bakgrunn av denne vil skrive en sakkyndig rapport.

  • Norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige gis i regi av voksenopplæringen i Modum. Opptak skjer kontinuerlig. 

Ta kontakt med Modum voksenopplæring for nærmere informasjon/innmelding eller se Modum kommunes hjemmeside.
 

Se ellers info om videregående opplæring for voksne på Udir.