Foreldrebetaling fra august 2019 - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Foreldrebetaling fra august 2019

Penger[1]_149x151

Maksprisen for en barnehageplass fra august 2019 er fastsatt til 3040,- kroner  for en fulltidsplass.)
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og grensen blir fastsatt av Stortinget.

Fritak i foreldrebetaling ved lav inntekt

Hvis maksprisen er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, skal det gis redusert pris.
Fra og med 1. august 2019, gjelder ordningen med redusert foreldrebetaling for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548 500,-

Gratis kjernetid for 2, 3, 4- og 5 åringer

2, 3, 4 og 5 åringer som bor i familer med samlet inntekt lavere enn kr 548 500 har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen.
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen.

Klikk her for mere informasjon om ordningene
Oppfyller du kriteriene og vil søke, er det fint om dere bruker kommunens skjema.